Obwieszczenie Wójta z 18 lutego 2011 roku

Kolbudy, 2011-02-18
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOLBUDY
Kolbudy, dnia 18.02.2011 r.
BP.6722.9.2011.AS

Na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt.1, art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227)

zawiadamiam
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko niżej wymienionych dokumentów:
o projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „węzła Kowale” obejmującego tereny przyległe do obwodnicy trójmiejskiej w Kowalach, gm. Kolbudy (do którego Rada Gminy Kolbudy przystąpiła Uchwałą Nr IV/22/2011 z dnia 31 stycznia 2011r.),
o projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w sąsiedztwie obwodnicy trójmiejskiej oraz składowiska odpadów komunalnych w Gdańsku – Szadółki, na terenie obrębu Kowale i w części obrębu Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy (do którego Rada Gminy Kolbudy przystąpiła Uchwałą Nr XXXV/276/2010 z dnia 23 lutego 2010r.),
o projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla większości obrębu geodezyjnego Lublewo i fragmentów wsi Kolbudy na terenie gminy Kolbudy, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Kolbudy Nr XXXVI/328/06 z dnia 19 września 2006r. w zakresie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne (do którego Rada Gminy Kolbudy przystąpiła Uchwałą Nr XLIII/332/2010 z dnia 26 października 2010r.),
o projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 72/3, 72/12 i 72/13, obręb Bielkówko, gm. Kolbudy (do którego Rada Gminy Kolbudy przystąpiła Uchwałą Nr XLI/327/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r.).

Przedmiotem opracowanych prognoz oddziaływania na środowisko będzie ocena skutków realizacji w/w projektów planów miejscowych dla środowiska.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej opracowanych prognoz oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w terminie do dnia 15 marca 2011 r. na adres:
Urząd Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer